TÁJÉKOZTATÓ

 

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott bejelentési kötelezettségről, továbbá a biztonsági kérdőív kitöltésének szabályairól

A biztonsági kérdőív az elektronikus keretprogram használatával vagy papír alapon tölthető ki.

 

Az elektronikus keretprogram használata:

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III.31.) Korm. rendelet 4. § (4) és (5), valamint a 10/B. § (5) bekezdésében meghatározott személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséhez szükséges biztonsági kérdőív kitöltéséhez, valamint a jogszabály által előírt változás-bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017 februárjától bevezette a nemzetbiztonsági kérdőívek elektronikus beküldését is lehetővé tevő informatikai rendszert.

Az elektronikus keretprogram használatának feltétele a biztonsági megbízott (a továbbiakban: BIM) általi regisztráció. A belépéshez szükséges felhasználónevet és a jelszó 1. felét a BIM adja át a kötelezettnek. (A kötelezett a jelszó 2. felét a rendszertől kapja SMS/e-mail üzenetben.)

A kérdőív kitöltésére a BIM által a rendszerbe történt regisztrálástól (tehát nem a kötelezett első belépésétől!) számított 30 nap áll rendelkezésre. Az ellenőrzési űrlap lezárása után az űrlapon megadott adatok nem módosíthatók.

A hozzátartozói nyilatkozat eredeti aláírt példányát postai úton, zárt borítékban, az R. 12. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint kell megküldeni a kezdeményező részére.

A kérdőív elektronikus keretprogram használatával történő kitöltésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az elektronikus keretprogram a nemzetbiztonsági szolgálat honlapján elérhető!

 

A biztonsági kérdőív papíralapú kitöltése:

A kötelezett a tájékoztatást követő 30 napon belül kitölti és az R. 12. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint eljuttatja a kezdeményező számára.

A biztonsági kérdőív itt letölthető.

Az ellenőrzés befejezéséről és annak eredményéről a Nemzeti Biztonsági Felügyelet ad tájékoztatást.

Az R. rendelkezik a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzés időtartama alatt bekövetkezett változások bejelentési kötelezettségével kapcsolatban, valamint tartalmazza a bejelentés tartalmi és formai követelményeit is.

Az R. 1. mellékletében találhatóak a biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények, melyekben bekövetkező változásokat a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy köteles bejelenteni az ellenőrzés kezdeményezőjének. A bejelentést az R. 2. mellékletében rögzített adattartalommal kell megtenni.

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)

A kötelezett a tájékoztatóban foglaltak, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek változás bejelentési kötelezettségéről szóló tájékoztatás tudomásul vételét a Nyilatkozat aláírásával igazolja.

Nyilatkozat

A nyilatkozatot a későbbiekben kiállításra kerülő személyi biztonsági tanúsítványokkal együtt a biztonsági vezető, vagy az általa írásban kijelölt személy tárolja.

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét.