Ellenőrzési, Együttműködési és Koordinációs Osztály

Az Ellenőrzési, Együttműködési és Koordinációs Osztály elsődleges feladata a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) nemzetközi szerepvállalásának elősegítése, a területet érintő hazai jogszabályalkotásban való közreműködés, valamint a minősített adatot kezelő szerveknél lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása. Az osztály mindemellett ellátja a Felügyelet valamennyi osztályának jogi támogatását is.

1. Nemzetközi együttműködés

A Felügyelet a nemzeti érdekek képviselete céljából aktívan és folyamatos jelleggel vesz részt a NATO és EU különböző bizottságaiban és munkacsoportjaiban, amelynek koordinálásáért az Ellenőrzési, Együttműködési és Koordinációs Osztály felelős.

Az osztály feladatai közé tartozik továbbá a két, illetve többoldalú titokvédelmi megállapodások előkészítése és koordinálása, valamint a nemzetközi rendezvények szervezésében való közreműködés is.

A nemzetközi együttműködés keretében az Ellenőrzési, Együttműködési és Koordinációs Osztály a külföldi társhatóságok megkeresésére kezdeményezi a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek ellenőrzését, valamint a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok nemzetbiztonsági ellenőrzését, utóbbiak részére továbbá kiadja a NATO, EU személyi biztonsági tanúsítványt.

2. Jogalkotásban történő közreműködés

Az Ellenőrzési, Együttműködési és Koordinációs Osztály aktívan közreműködik mind a hazai, mind a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő jogalkotásban. Tevékenységi körébe tartozik a kormány-előterjesztések és jogszabály tervezetek véleményezése, valamint a nemzetközi szerződések előkészítésével, és a már megkötött egyezmények kihirdetésével és hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ellátása.

3. Hatósági ellenőrzés

A fentieken túl az osztály feladatkörébe tartozik a minősített adatot kezelő szerveknél a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt – személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági – rendelkezések teljesítésének ellenőrzése is.
Hatósági Főosztály


Minősített Adatkezelési Osztály

A Minősített Adatkezelési Osztály alapvető feladatként a minősített adatkezelő szervek tekintetében végzi a minősített adatokkal kapcsolatos hatósági engedélyezési feladatokat, közreműködik a minősített adatot kezelő szerveknél lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásában, gondoskodik a Felügyelet hatáskörébe tartozó, jogutód nélkül megszűnt szervek minősített iratainak felülvizsgálatáról, a minősített adatkezelő szerveknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését követően kiadja az adatkezelési engedélyt, valamint a személyi biztonsági tanúsítványt a külföldi minősített adatokat felhasználók, illetve a telephely biztonsági tanúsítvánnyal, vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdálkodó szervezetek számára.
Iparbiztonsági Osztály

Az Iparbiztonsági Osztály alapvető feladata a gazdálkodó szervezetek tekintetében az iparbiztonsági hatósági tevékenység ellátása. Ennek keretében gondoskodik a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásában érintett, valamint „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó és a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti beszerzési eljáráson indulni kívánó gazdálkodó szervezetek iparbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.

Kezdeményezi az érintett gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, a felhasználók személyi körének nemzetbiztonsági ellenőrzését, majd a jogszabályban előírt feltételek meglétének ellenőrzését követően kiadja a nemzeti, NATO és EU telephely biztonsági tanúsítványt vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt.

A gazdálkodó szervezeteknél a nemzeti és a külföldi minősített adatokat felhasználók számára kiadja a személyi biztonsági tanúsítványt.
Elektronikus Biztonsági Osztály

Az Elektronikus Biztonsági Osztály az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél működtetett, a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerek és a rejtjeltevékenység tekintetében végzi a hatósági engedélyezési feladatokat, közreműködik a minősített adatot kezelő szerveknél lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásában, az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését követően kiadja a rendszerengedélyt.

Az Elektronikus Biztonsági Osztály végzi a nemzeti „Titkos!” és „Szigorúan Titkos!”, valamint a külföldi „Bizalmas!”, vagy annál magasabb minősítési szintű adatokat elektronikusan kezelő rendszerek és azok elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiségek kompromittáló kisugárzás elleni védelmének mérését.