Telephelybiztonság

Egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
Telephely biztonsági tanúsítvány
Részvétel „Korlátozott terjesztésű!” szintű projektben


EGYSZERŰSÍTETT TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: egyszerűsített TBT) rendelkező gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot, „NATO CONFIDENTIAL” vagy „NATO SECRET”, illetve „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítési szintű adatot a saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén nem kezelhet.

Gazdálkodó szervezet

 • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint
 • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson
csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű egyszerűsített TBT-t részére kiállította.

1. Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás

1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A nemzeti, NATO, EU egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint

 • elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap Egyszerűsített TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
 • a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer (a továbbiakban: BKFR) használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív
egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

A. Kérelem és Cég-adatlap

Kérelem az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap Egyszerűsített TBT esetén

B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

A biztonsági kérdőív elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon tölthető ki. A biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás az „Információk” menüpont alatt lévő Tájékoztató nemzetbiztonsági ellenőrzéshez pontban található.

A Felügyelet az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetekkel összefüggésben kizárólag a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult, akik az alábbiak:

a) a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személy(ek)
b) a cégvezető
c) a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese
d) a kijelölésre kerülő biztonsági vezető
e) a minősített szerződésben* való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személy(ek)

[*Az e) pontban szereplő minősített szerződés:

(a továbbiakban együtt: minősített szerződés).]

Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése esetén szükséges nyilatkozni, hogy az érintett személy, mely kategóriába tartozik:

Nyilatkozat nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a gazdálkodó szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeknek kizárólag a munkakörük ellátásával összefüggésben (pl. fegyveres biztonsági őr, karbantartók, biztonsági területre belépést igénylő munkakör stb.) és nem az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban indokolt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése, abban az esetben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 69. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által jóváhagyott – munkáltatói intézkedés keretében szükséges meghatározni azon munkaköröket, álláshelyeket, tisztségeket és beosztásokat, amelyek esetében szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte.

1.2. Egyetértés kérése a biztonsági vezető kinevezéséhez

A gazdálkodó szervezet vezetője a személyek nemzetbiztossági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi a Felügyelet részére az Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez dokumentumot.

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2010. Korm. rendelet) 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok

1.3. Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás során bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 30 napon belül a Felügyeletnek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap Egyszerűsített TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)

2. Az egyszerűsített TBT érvényben tartása során benyújtandó dokumentumok (változásbejelentés)

Az egyszerűsített TBT érvényessége alatt a Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése szükséges.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap Egyszerűsített TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)

TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

A telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult – megfelelő szintű minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és Rendszerengedély birtokában – saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat, „NATO CONFIDENTIAL” vagy „NATO SECRET”, illetve „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítési szintű adat kezelésére.

Gazdálkodó szervezet

 • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint
 • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson
csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű TBT-t részére kiállította.

1. A TBT kiadására irányuló eljárás

1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A nemzeti, NATO, EU TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint

 • elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
 • a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer (a továbbiakban: BKFR) használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív
egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

A. Kérelem és Cég-adatlap

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap TBT esetén

B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

A biztonsági kérdőív elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon tölthető ki. A biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás az „Információk” menüpont alatt lévő Tájékoztató nemzetbiztonsági ellenőrzéshez pontban található.

A Felügyelet a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetekkel összefüggésben kizárólag a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult, akik az alábbiak:

a) a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személy(ek)
b) a cégvezető
c) a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese
d) a kijelölésre kerülő biztonsági vezető
e) a titkos ügykezelő
f) a rendszerbiztonsági felügyelő
g) a rendszeradminisztrátor
h) a minősített szerződésben való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személy(ek).

[*A h) pontban szereplő minősített szerződés:

(a továbbiakban együtt: minősített szerződés).]

Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése esetén szükséges nyilatkozni, hogy az érintett személy, mely kategóriába tartozik:

Nyilatkozat nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a gazdálkodó szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeknek kizárólag a munkakörük ellátásával összefüggésben (pl. fegyveres biztonsági őr, karbantartók, biztonsági területre belépést igénylő munkakör stb.) és nem a telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban indokolt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése, abban az esetben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 69. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által jóváhagyott – munkáltatói intézkedés keretében szükséges meghatározni azon munkaköröket, álláshelyeket, tisztségeket és beosztásokat, amelyek esetében szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte.

1.2. Egyetértés kérése a biztonsági vezető kinevezéséhez

A gazdálkodó szervezet vezetője a személyek nemzetbiztossági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi a Felügyelet részére az Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez dokumentumot.

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2010. Korm. rendelet) 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok

1.3. A biztonsági terület és az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása

Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó eljárás a 90/2010. Korm. rendelet és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 161/2010. Korm. rendelet) foglaltak szerint történik

A minősített adat kezelésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: Engedély) és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a Felügyelet részére megküldeni.

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez
Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

A gazdálkodó szervezetnek el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
Biztonsági Szabályzat gazdálkodó szervezetek részére

Az adminisztratív biztonság körébe tartozó dokumentumok:

A 90/2010. Korm. rendelet VII. fejezete alapján a főnyilvántartó könyvre, valamint a minősített adat kezelésére alkalmas iratkezelési segédletekre vonatkozó ajánlott minták:

A titoktartási nyilatkozatra vonatkozó ajánlott minta:
Titoktartási nyilatkozat

A minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és a Rendszerengedély kiadásával kapcsolatban további tájékoztatás a „Dokumentumok” menüpontban, valamint az „Információk” menüpont alatt elérhető „Rendszerengedélyezés” pontban található.

1.4. A TBT kiadására irányuló eljárás során bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján a telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 30 napon belül a Felügyeletnek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult a telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)

2. Új TBT kiadására irányuló eljárás telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet esetén

Amennyiben a már nemzeti, NATO, EU telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Engedély vagy Rendszerengedély szintjét, valamint biztonsági területét meg kívánja változtatni, részére új TBT kiadása indokolt, amelyre vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet 6/A.-6/E. §-ai tartalmazzák.

2.1. Korm. rendelet 6/A. §

2.1.1. A kiadott Engedély szintjének emelése

2.1.1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése alapján a részére kiadott Engedély szintjének emeléséhez az új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását

elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
• érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező, a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív

egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

A. Kérelem és Cég-adatlap

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap TBT esetén

B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

A nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésével és a biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további információ a TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY fejezet 1. pontjának – TBT kiadására irányuló eljárás – 1.1. alpont B. alpontjában található.

2.1.1.2. A biztonsági terület kialakítása

Az Engedély szintjének emeléséhez szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítására vonatkozó eljárás a 90/2010. Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az Engedély kiadásához szükséges dokumentumokat a cégellenőrzés és a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus úton kell a Felügyelet részére megküldeni.

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez

2.1.2. A kiadott Engedély szintjének csökkentése

Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdése alapján a részére kiadott Engedély szintjének csökkentéséhez az Engedély kiadásához szükséges dokumentumok elektronikus úton történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezheti a Felügyeletnél.

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez

2.2. Korm. rendelet 6/B. §

2.2.1. A kiadott Rendszerengedély szintjének módosítása

Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a részére kiadott Rendszerengedély szintjének módosításához a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumok elektronikus úton történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezheti a Felügyeletnél.

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

2.3. Korm. rendelet 6/C. §

2.3.1. A kiadott Engedély szintjének emelése és a kiadott Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása

2.3.1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján a részére kiadott Engedély szintjének emelése és a Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása esetén az új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását

elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
• érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező, a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív

egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

A. Kérelem és Cég-adatlap

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap TBT esetén

B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

A nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésével és a biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további információ a TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY fejezet 1. pontjának – TBT kiadására irányuló eljárás – 1.1. alpont B. alpontjában található.

2.3.1.2. A biztonsági terület kialakítása

Az Engedély szintjének emeléséhez szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítására vonatkozó eljárás a 90/2010. Korm. rendeletben, a Rendszerengedély szintjének módosításához szükséges elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó eljárás a 161/2010. Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az Engedély és Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus úton kell a Felügyelet részére megküldeni.

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez
Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

2.3.2. A kiadott Engedély szintjének csökkentése és a kiadott Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása

Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a Korm. rendelet 6/C. § (4) bekezdése alapján az Engedély szintjének csökkentése és a Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása esetén az új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását elektronikus úton

• az Engedély kiadásához szükséges dokumentumok, valamint
• a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumok

egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez

Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

2.4. Korm. rendelet 6/D. §

2.4.1. A kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett a kiadott Engedélyben szereplő minősítési szinttel azonos vagy annál alacsonyabb minősítési szintű adatok kezelését lehetővé tevő új biztonsági terület kialakítása

Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett a kiadott Engedélyben szereplő minősítési szinttel azonos vagy annál alacsonyabb minősítési szintű adatok kezelését lehetővé tevő új biztonsági terület kialakításához az új Engedély kiadására irányuló eljárás megindítását az Engedély kiadásához szükséges dokumentumok elektronikus úton történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez

2.5. Korm. rendelet 6/E. §

2.5.1. A kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása nélkül új biztonsági terület kialakítása

2.5.1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A gazdálkodó szervezet a Korm. rendelet 6/E. § (1) bekezdése alapján a részére kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása nélkül új biztonsági terület kialakításához az új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását

 • elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
 • érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező, a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív

 • egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

  A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 6/E. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

  A. Kérelem és Cég-adatlap

  Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
  Cég-adatlap TBT esetén

  B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

  A nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésével és a biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további információ a TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY fejezet 1. pontjának – TBT kiadására irányuló eljárás – 1.1. alpont B. alpontjában található.

  2.5.1.2. A biztonsági terület kialakítása

  Az Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása nélkül új biztonsági terület kialakításához szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása a 90/2010. Korm. rendeletben, a Rendszerengedély kiadásához szükséges elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó eljárás a 161/2010. Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az Engedély és Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a cégellenőrzés, valamint a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus úton kell a Felügyelet részére megküldeni.

  Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez
  Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

  2.5.2. A kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett magasabb minősítési szintű adat kezelését lehetővé tevő biztonsági terület kialakítása

  2.5.2.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

  A gazdálkodó szervezet a Korm. rendelet 6/E. § (1) bekezdése alapján a részére kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett magasabb minősítési szintű adat kezelését lehetővé tevő biztonsági terület kialakításához az új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását

 • elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
 • érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező, a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív

 • egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

  A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 6/E. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

  A. Kérelem és Cég-adatlap

  Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
  Cég-adatlap TBT esetén

  B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

  A nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésével és a biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további információ a TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY fejezet 1. pontjának – TBT kiadására irányuló eljárás – 1.1. alpont B. alpontjában található.

  2.5.2.2. A biztonsági terület kialakítása

  Az Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett magasabb minősítési szintű adat kezelését lehetővé tevő biztonsági terület kialakításához szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása a 90/2010. Korm. rendeletben, a Rendszerengedély kiadásához szükséges elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó eljárás a 161/2010. Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az Engedély és Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a cégellenőrzés, valamint a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus úton kell a Felügyelet részére megküldeni.

  Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez
  Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

  3. A TBT érvényben tartása során benyújtandó dokumentumok (változásbejelentés)

  A TBT érvényessége alatt a Korm. rendelet 7. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése szükséges.

  A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult a telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

  Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

  A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

  Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)


  „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű projektben történő részvétel

  „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását a Mavtv. alapján a minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatra előírt személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeknek megfelel. A személyi, fizikai és adminisztratív biztonság tekintetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az irányadó. A „Korlátozott terjesztésű!” minősített adatkezelés feltételeiről a honlapon a „Dokumentumok” menüpont alatt talál tájékoztatást.

  A fentiek alapján „Korlátozott terjesztésű!” projektben történő részvétel esetén a jogszabályokban foglalt személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági előírásoknak teljesülni kell, de nincs szükség sem TBT-re vagy egyszerűsített TBT-re, sem személyi biztonsági tanúsítványokra, sem a Felügyelet által kiadott adatkezelési engedélyre.

  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok számítógépen történő feldolgozásához rendszerengedély szükséges. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű rendszerengedély megszerzésével kapcsolatban a honlapon az „Információk” menüpont alatt elérhető „Rendszer engedélyeztetése” pont alatt talál tájékoztatást. További információ érdekében a Felügyelet E-biztonsági Osztályának munkatársaihoz fordulhat.

  „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat átadásának engedélyezése gazdálkodó szervezet részére
  Kérdőív az adatkezelési engedéllyel nem rendelkező szervezetek részére „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok elektronikus feldolgozásához